HİZMETLERİMİZ

DAVALAR

Üniversite Aleyhine Açılanlar :

- Dava dilekçesinin Genel Evraka gelişi,

- Dava defteri ve fihriste kaydının yapılması,

- Dosya açılması,

- Sırayla avukatlara dağıtılması,

- İlgili birimden bilgi – belge istenmesi,

- Cevap dilekçesinin hazırlanması,

- Dava masrafı için avans istenmesi,

- Adliyedeki asıl dosyaya konulması,

- Davanın takibi ve sonuçlandırılması,

- Davanın temyiz edilmesi,

- Sonuçlanan davanın ilgili birime bildirilmesi,

- Kapanan dava dosyasının arşive kaldırılması.

 

Üniversite Tarafından Açılanlar :

- Rektör tarafından onay yazısı gelir,

- Dava defteri ve fihriste kaydolur,

- Dosya açılır,

- Sırayla avukatlara dağıtılır,

- Dava dilekçesi hazırlanır,

- Dava masrafı için avans istenir,

- Dava dilekçesi adliyeye verilir,

- Dava takip edilerek sonuçlandırılır,

- İlgili birime bilgi verilir,

- Temyiz aşaması takip edilir,

- Kesinleşen karara göre işlem yapılır.

  

İCRA İŞLEMLERİ

İlamlı ve İlamsız Takipler:

- Hastaneden gelen senetlerin yazısı Gelen Evrak Defterine kaydedilir.

- Senet, fatura dosyası kontrol edilir, eksik bilgiler ilgili yerden resmi yazı ile istenir.,

- Senetleri ve faturaları ve icra takibine koyabilmek için avans talep edilir.

- Senetler, faturalar ilamsız takip olmak üzere UYAP ortamında hazırlanır.

- UYAP ortamında hazırlanan senetler, faturalar bilgisayardan çıktı alınarak dosyalanır.

- Her bir senet, fatura için ayrı icra takip kartı hazırlanır.

- Hazırlanan dosyalar avukatlara kontrol ve imzaya sunulur.

- UYAP programında hazırlanan senetler, faturalar Flash Bellek’e aktarılır.

- Flash Bellek ve dosyalar ile İcra Müdürlüğü’ne gidilir.

- İcra Tevzii Bürosu’ndan hangi icra olduğu belirlenir.

- Belirlenen icrada dosyalar işleme konur ve dosya numarası verilir.

- Numaralanan yeni dosyalar İcra Müdürlüğü’nde kaşe ve mühür işlemleri bittikten sonra Müdür Yardımcısı tarafından imzalanır. Dosyalar yerine kaldırılır.

- İmzalanan Tebligat Zarflarının pulları yapıştırıldıktan sonra posta yolu ile gönderilir.

- Her dosyaya masraf makbuzu hazırlanır, alınan yeni numarası yazılarak avans kapatma işlemi yapılır.

- Alınan yeni numaralar İcra Takip Kartına yazılarak İcra Takip Defterine ve Fihriste kaydedilir.

- İcra Takip Kartları Avukatlara verilir, kendi kayıt defterlerine kaydı yapılır. İşlemi biten kartlar klasöre takılır.

- İcra takibine konan senetlerin, faturalarınborçluları geldiğinde kartları ile birlikte avukatlara yönlendirilir.

- İcra Müdürlüğü’nde borcunu kapatan senet, fatura borçlularına senetleri ve faturaları imza karşılığı teslim edilir.

- Senedi ve faturası teslim edilen İcra Takip Kartına infaz yazılır, İcra Kayıt Defteri ve Fihristten düşülerek arşive kaldırılır.

 

GÖRÜŞLER

- Birimlerden Rektörlük ve Genel Sekreterlik aracılığıyla EBYS sistemi üzerinden istenen görüş yazıları Hukuk Müşaviri ve Avukatlardan tarafından EBYS üzerinden cevaplandırılır.

- Bir örneği Görüş Dosyasına konur,