HİZMETLERİMİZ

DAVALAR

Üniversite Aleyhine Açılanlar :

- Dava dilekçesinin Genel Evraka gelişi,

- Dava defteri ve fihriste kaydının yapılması,

- Dosya açılması,

- Sırayla avukatlara dağıtılması,

- İlgili birimden bilgi – belge istenmesi,

- Cevap dilekçesinin hazırlanması,

- Dava masrafı için avans istenmesi,

- Adliyedeki asıl dosyaya konulması,

- Davanın takibi ve sonuçlandırılması,

- Davanın temyiz edilmesi,

- Sonuçlanan davanın ilgili birime bildirilmesi,

- Kapanan dava dosyasının arşive kaldırılması.

 

Üniversite Tarafından Açılanlar :

- Rektör tarafından onay yazısı gelir,

- Dava defteri ve fihriste kaydolur,

- Dosya açılır,

- Sırayla avukatlara dağıtılır,

- Dava dilekçesi hazırlanır,

- Dava masrafı için avans istenir,

- Dava dilekçesi adliyeye verilir,

- Dava takip edilerek sonuçlandırılır,

- İlgili birime bilgi verilir,

- Temyiz aşaması takip edilir,

- Kesinleşen karara göre işlem yapılır.

  

İCRA İŞLEMLERİ

İlamlı ve İlamsız Takipler:

- Hastaneden gelen senetlerin yazısı Gelen Evrak Defterine kaydedilir.

- Senet dosyası kontrol edilir, eksik bilgiler ilgili yerden resmi yazı ile istenir.

- Senetleri icra takibine koyabilmek için avans talep edilir.

- Senetler ilamsız takip olmak üzere UYAP ortamında hazırlanır.

- UYAP ortamında hazırlanan senetler bilgisayardan çıktı alınarak dosyalanır.

- Her bir senet için ayrı icra takip kartı hazırlanır.

- UYAP ortamında hazırlanan senetlere tebligat zarfı düzenlenir.

- Hazırlanan dosyalar avukatlara kontrol ve imzaya sunulur.

- UYAP programında hazırlanan senetler Flash Bellek’e aktarılır.

- Flash Bellek ve dosyalar ile İcra Müdürlüğü’ne gidilir.

- İcra Tevzii Bürosu’ndan hangi icra olduğu belirlenir.

- Belirlenen icrada dosyalar işleme konur ve dosya numarası verilir.

- Numaralanan yeni dosyalar İcra Müdürlüğü’nde kaşe ve mühür işlemleri bittikten sonra Müdür Yardımcısı tarafından imzalanır. Dosyalar yerine kaldırılır.

- İmzalanan Tebligat Zarflarının pulları yapıştırıldıktan sonra posta yolu ile gönderilir.

- Her dosyaya masraf makbuzu hazırlanır, alınan yeni numarası yazılarak avans kapatma işlemi yapılır.

- Alınan yeni numaralar İcra Takip Kartına yazılarak İcra Takip Defterine ve Fihriste kaydedilir.

- İcra Takip Kartları Avukatlara verilir, kendi kayıt defterlerine kaydı yapılır. İşlemi biten kartlar klasöre takılır.

- İcra takibine konan senetlerin borçluları geldiğinde kartları ile birlikte avukatlara yönlendirilir.

- İcra Müdürlüğü’nde borcunu kapatan senet borçlularına senetleri imza karşılığı teslim edilir.

- Senedi teslim edilen İcra Takip Kartına infaz yazılır, İcra Kayıt Defteri ve Fihristten düşülerek arşive kaldırılır.

 

GÖRÜŞLER

- Birimlerden Rektörlük ve Genel Sekreterlik aracılığıyla istenen görüş yazıları gelen evraka kaydedilir,

- Hukuk Müşaviri tarafından hazırlanan görüşler sekreterlik tarafından yazılır,

- Giden evraka kaydedilir,

- Bir örneği Görüş Dosyasına konur,

- Zimmet Defteriyle gönderene teslim edilir.

 

DİSİPLİN

657’ye Tabi Personel İçin

- Gizli ibaresiyle Rektörlük veya Genel Sekreterlikten gelen yazı Gelen Evrak Defterine kaydedilir.

- Kaydı yapılan evrak hemen Soruşturma Bürosuna gönderilir.

- Soruşturma Bürosu Disiplin Defterine kaydeder.

- Soruşturma işlemlerini yapar ve sonuçlandırır.

- Disiplin amirleri veya kurulları tarafından verilen kararları ilgililere tebliğ eder.

- Sonucu Personel Daire Başkanlığı’na bildirir.

- Dosyayı arşive kaldırır.

 

Akademik Personel İçin

- Rektör tarafından açılan soruşturmaların sekreterlik işlemlerini yapar.

- Soruşturma işlemlerini kaydeder ve arşivler.

- Son Soruşturma Kurulu’nun sekreterlik ve teknik destek işlerini yapar.

  

SORUŞTURMA BÜROSU

- 657 sayılı yasaya tabi personelin soruşturmasını yapmak,

- Son Soruşturma Kurulu’na ve diğer soruşturmalara yardımcı olmak,

- Diğer birimler tarafından yürütülen soruşturmaların biçim ve içerik olarak Rektörlük Soruşturma Bürosu çalışmalarına uyumunu sağlamak amacıyla örnek form ve dosyalar hazırlamak.